Doç. Dr. Tamer Aksoy1965 Ankara doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu (1986). Hacettepe Üniversitesi'nden Master (1989), Gazi Üniversitesi'nden ise (bankacılık alanında) Doktora (1997) derecesini aldı. 2007'de 'Muhasebe ve Finans' anabilim dalında Doçent oldu.

Uluslararası sınavlar neticesinde yurtdışında İngiltere ve ABD başta olmak üzere çok çeşitli ülkelerde konusuyla ilgili mesleki, bilimsel ve akademik incelemelerde bulundu. Staj, seminer, sempozyum, kongre ve konferanslara katıldı. İsviçre Citibank/Citicorp Investment Bank'da Finansal Kontrol ve Mali Denetim konusunda kısa süreli çalıştı. Öğretim görevlisi olarak çeşitli kurumlarda ders verdi. AB, Dünya Bankası ve ülkemizce birlikte yürütülen muhasebe ve denetime ilişkin ortak reform projeleri ile denetimle ilgili yasal ve mesleki düzenlemelerde uzman bilirkişi olarak görev aldı.

Denetim, iç kontrol, muhasebe/denetim meslek etiği, Basel II, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), bankacılık ve otomotiv sanayii konuları başta olmak üzere (ikisi ortak çeviri ve editörlük olmak üzere) bazıları konusunda bir ilk'i oluşturan toplam 9 kitabı yayınlandı.

Ayrıca, Dünya kongresi, uluslararası sempozyumlar ve Türkiye Kongreleri başta olmak üzere farklı bilimsel ve mesleki etkinliklerde sunulmuş ulusal/uluslararası bildirileri ile denetim, iç kontrol, muhasebe ve finans konularında yayınlanmış Türkçe ve İngilizce çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Çeşitli akademik dergilerin Bilim Hakem Kurulu üyesidir.

Ülkemizin en büyük gruplarından birisini oluşturan çok şirketli büyük bir Kurumda 10 yıl Müfettişlik yaptı. Ocak 1997'de Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı. Halen, denetim grubunun başındaki yöneticilik görevini sürdürmektedir. Ayrıca, çeşitli grup şirketlerinde de yönetim ve denetleme kurulu üyesi olarak görev yaptı/yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası çeşitli mesleki unvan ve ruhsatlara sahiptir. [ACFE-Uluslararası Yolsuzluk ve Hile Denetçisi Ruhsatı (CFE), Dünya İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) Üyelik Ruhsatı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ruhsatı]

Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde, üyesi olduğu bazı mesleki kuruluşlarda da çeşitli görevler üstlenmiştir. [Örn:ASMMMO Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası-Denetim Standartları Komisyonu Başkanı, Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK)-Yönetim Kurulu Üyesi, ASMMMO-Danışma Meclisi Üyesi, TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Seçilmiş Delege, Dünya İç Denetçiler Enstitüsü (IIA-The Institute of Internal Auditors) Üyesi ve E.Etik ve Standartlar Komitesi Üyesi, Dünya Soruşturma, Yolsuzluk ve Hile Denetçileri Birliği (ACFE-Association of Certified Fraud Examiners) Üyesi ve Ülke Temsilcisi, TİDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve USİUD-Uluslararası İnceleme ve Soruşturma Uzmanları Derneği üyesi vb.)

Denetim, iç kontrol, denetim ve muhasebe meslek etiği, kurumsal yönetim, Basel II, AB müktesebatı, bankacılık, mortgage, muhasebe ve finans özel ilgi alanları arasındadır.

I) Yurtiçi Mesleki Üyelik ve Mesleki Görevler1)ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (ASMMMO)

Denetim Standartları Komisyonu Başkanı (14.07.2004-Devam Ediyor)

2)TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KURULU (TÜDESK),

Yönetim Kurulu Üyesi, (07.03.2003-Devam Ediyor)

3)ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (ASMMMO)

Danışma Meclisi Üyesi, (19.10.2004- Devam Ediyor)

4)TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB)

(seçilmiş) Türmob Delegesi, (2004-Devam Ediyor)

5)ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (ASMMMO)

Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu Başkan Yrd.(16.07.2002-13.07.2004)

6)ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (ASMMMO)

Üye, (sınav neticesi alınan SMMM Ruhsatı), (2000-Devam Ediyor)

7)TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB)

Üye, (31.01.2000-Devam Ediyor)

8)TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE)

Üye, (08.08.2003- Devam Ediyor)

9) TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE)

Etik ve Standartlar Kurulu Üyesi,(2002-2005)

8) ULUSLARASI İNCELEME VE SORUŞTURMA UZMANLARI DERNEĞİ

(USİUD) Uluslararası İnceleme ve soruşturma Uzmanı,

Üye: (28.05.2008-Devam ediyor)

9)Diğer çok çeşitli sosyal ve kültürel dernek üyelikleri ve görevleri

10) MÜFAD, MÖDAV, Internal Auditor dergileri başta olmak üzere denetim, muhasebe ve finansla ilgili yerli ve yabancı, hakemli/hakemsiz çok çeşitli dergi abonelikleri

II) Sahip Olunan Ulusal/Uluslararası Mesleki Ruhsat ve Sertifikalar1)SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR (SMMM-CPA) Ruhsatı,

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TÜRMOB)

2)CFE, CERTIFIED FRAUD EXAMINER

Uluslararası Yolsuzluk/Hile/İnceleme/Soruşturma Denetçisi Ruhsatı

Dünya Yolsuzluk/Hile/İnceleme/Soruşturma Denetçileri

Birliği, ACFE- ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS, ABD

3)IIA- MEMBERSHIP CERTIFICATE

Dünya Sertifikalı İç Denetçiler Enstitüsü Uluslararası Üyelik Sertifikası

Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD

IIA-INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS, ABD

III) Hakemli dergi yayın danışma ve Bilim Hakem Kurulu üyelikleri1)BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMMO, Yıl:17, Sayı:84, ( Kasım-Aralık 2007 - Devam Ediyor)

2)BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Muhasebe ve Denetime Bakış, ISSN 1307-6639, Turmob, Yıl:8, Sayı:25 ( Mayıs 2008 - Devam Ediyor)

3)BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Mali Pusula Dergisi, ISSN 1305-3086,

Maliye ve Hukuk Yayınları, (yıl:4, sayı:1,) (Mart 2008- Devam ediyor)

4)BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi-MUVU, ISSN 1308-3740, ASMMMO, Cilt:1, Sayı:1, (Mayıs 2008- Devam Ediyor)

5)BİLİM HAKEM KURULU ÜYESİ, Mevzuat Dergisi, (e-dergi), ISSN 1306-0767, Yıl:10, Sayı: 125, Mayıs 2008, (www. mevzuatdergisi.com)

6)YAYIN DANIŞMA VE YAZI KURULU ÜYESİ, Mali Pusula Dergisi, ISSN 1305-3086, Maliye ve Hukuk Yayınları,(Ocak 2005 (yıl:1, sayı:1)- Şubat 2008 (Yıl:4, sayı:38) iki tarih arasındaki sayılar

ESERLERA. Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

(Doçentlik sonrası)

A1. AKSOY, T.,ve S. BOZKUŞ, 'The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB', Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, ISSN-1302-258X, MÖDAV, AACF, Cilt:10, Sayı:2, Haziran 2008

(Doçentlik sonrası)

A2.AKSOY, T., 'Derecelendirme Süreci Işığında Basel II'nin KOBİ'lere Etkileri ve KOBİ'lerce Atılması Gereken Adımlar: Analitik Bir Bakış', Mali Çözüm, ISSN 1303- 5444, İSMMMO, Yıl: 18, Sayı: 84, Kasım-Aralık 2007, s.71-102

A3.Basel II Sermaye Yeterliliği Düzenlemesinin AB İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Piyasalarına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme', Muhasebe ve Finansman Dergisi, ISSN 1304-0391, MUFAD, Sayı:29, Ocak 2006, s.91-102

A4. AKSOY, T., 'Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması', Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, ISSN-1302-258X, MÖDAV, Cilt: 7, Sayı: 4, Aralık 2005, s.45-79

A5. AKSOY, T., 'Basel I-II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları Işığında Bilanço Varlıklarında Risk-Bazlı Ağırlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme' Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, ISSN 1305-8681, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Sayı:150, Ankara, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.31-51

A6. AKSOY, T., 'Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi', Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMO, Yıl: 15, Sayı: 73, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.168-202

A7. AKSOY, T., 'Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı Ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış', Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, ISSN-1302-258X, MÖDAV, Cilt:7, Sayı: 3, Eylül 2005, s.31-67

A8. AKSOY, T., 'Müzakere Süreci Işığında AB Muhasebe Hukukundaki Düzenlemeler', Mevzuat Dergisi, (e-dergi), ISSN 1306-0767, Yıl: 8, Sayı: 93, Eylül 2005, (www. mevzuatdergisi.com), s.1-24

A9. AKSOY, T., 'Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme', Muhasebe ve Denetime Bakış, TURMOB, Yıl:5, Sayı.16, Eylül 2005, s.117-145

A10. AKSOY, T., 'Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme', Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMMO, Yıl: 15, Sayı: 72, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005, s.138-164

A11. AKSOY, T., 'Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi', Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:71, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s.182-199

A12. AKSOY, T., 'AB İpotekli Konut Finansman Piyasalarının Değişim ve Gelişiminde Etki Yaratan Faktörler ve Dinamikler', Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:70, Ocak-Şubat-Mart 2005, s.188-219

B. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan Kitaplar :

B.7. (Doçentlik sonrası)

AKSOY, T., Basel II ve İç Kontrol, Genişletilmiş İkinci Baskı, Türmob yayınları, Ankara, Ağustos 2008

B.6. (Doçentlik başvurusu sonrası)

AKSOY, T., Basel II ve İç Kontrol, ISBN:978-975-555-134-0, ASMMMO yayını, No:49, Ankara, Ağustos 2007

B.5. (Yayınlanmış Özgün Doçentlik Çalışması)

AKSOY, T., ETİK Ulusal ve Uluslararası Etik İlkelere Yönelik Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Muhasebe Meslek Etiği, ISBN 975-464-365-2, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006

B.4. AKSOY, T., Tüm Yönleriyle DENETİM, AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, (Cilt I -Cilt II), Genişletilmiş İkinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, 2460 sayfa. (Cilt I:1254 sayfa, Cilt II:1206 sayfa.)

B.3. AKSOY, T., Tüm Yönleriyle DENETİM, AB İle Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, ISBN 975-464-228-1, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, 1225 sayfa.

B.2. (Yayınlanmış Doktora Tezi)

AKSOY, T., Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye'de Uluslarüstü Bankacılık, (Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım), ISBN-975-6951-06-0, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayınları, No:109, Tisamat Matbaası, Ankara, Ocak 1998, 490 sayfa.

B.1. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi)AKSOY, T., Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yayını, No:20, Avcıol Matbaası, İstanbul 1990, 175 sayfa.

C. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan Çeviri kitapta (ders kitabı hariç) Editörlük

(Doçentlik sonrası)

C2.AKSOY, T., Dr. Masum TÜRKER, Prof. Dr. Ömer LALİK, Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI, Doç. Dr. Lerzan KAVUT ve diğerleri, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), Türmob Yayınları, Ankara, Haziran 2008 (yayınlanacak)

C1. AKSOY, T., Dr. Masum TÜRKER, Prof. Dr. Ömer LALİK, Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI, Doç. Dr. Lerzan KAVUT ve diğerleri, Uluslararası Denetim Standartları, Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), Türmob Yayınları, No:238, Ankara, Mart 2004

D. Diğer Yayınlar :

D1.Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi

(Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi )

AKSOY, T., Türk Sanayi ve Holdingler İçin Yeni Finans Teknikleri, Müfettiş Yeterlilik Tezi, Ankara, Ocak 1990

Danışman: Nihat ERÇEVİK

D2. Diğer Ulusal Hakemsiz dergi ve yayınlardaki Makaleler ve ders notları :

(Doçentlik sonrası)

D2.40. AKSOY, T., 'Yeni AB 8.Denetim Direktifi'nde Meslek Etik Kuralları ve Bağımsızlık:

Özet Bir Bakış ve Öneriler', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:17,

Sayı:176, Ocak-Şubat 2008, s.30-34

(Doçentlik sonrası)

D2.39. AKSOY, T., 'Bağımsız Denetimle İlgili Yeni AB 8.Direktifi'nin Rotasyon, Şeffaflık,

Kamu Gözetimi ve Kalite Güvencesi Açısından Getirdikleri', Bülten Dergisi,

ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:175, Kasım-Aralık 2007, s.30-34

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D2.38. AKSOY, T., 'Uluslararası Eğilimler,Gelişmeler Ve Kalite Kontrol Standardı Işığında

İç Kontrol Ve İç Kontrol Sistemine Bakış', 2.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Yeni Ufuklar, (Forum Bildirileri kitabı) ISBN:978-975-555-131-9, Türmob yayınları, No: 315, TÜRMOB, Ankara 30-31 Mart 2007, s. 224-232

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D2.37. AKSOY, T., 'Denetçi ve Denetim Şirketinin Dönüşümlü Rotasyonu', Bülten

Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:170, Ocak-Şubat 2007, s.21-23

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D2.36. AKSOY, T., 'Türkiye'de Muhasebe Meslek Etiği ve Etik Kuralları Üzerine

Değerlendirme ve Öneriler', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:16,

Sayı:166, Mayıs- Haziran 2006, s.11-14

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D2.35. AKSOY, T., 'Basel II Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği, Yeni Açılımlar ve Diğer Hizmet Faaliyetleri', I.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Bugünü ve Geleceği, (Forum Bildirileri kitabı), Türmob yayınları, No: 293, TÜRMOB, İstanbul 20-21 Nisan 2006, s. 47-52

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D2.34. AKSOY, T., 'Basel II ve 3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği, Yeni Açılımlar ve Diğer Hizmet Faaliyetleri: İç Denetim', Dayanışma, İzmir SMMM Odası, Sayı:90, Nisan 2006, s.53-59

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D2.33. AKSOY, T., 'Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes-Oxley Yasasının Bağımsız

Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler', Bülten Dergisi,

ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:16, Sayı:165, Mart-Nisan 2006, s.6-10

D2.32.AKSOY, T., 'Basel-II: Temel Düzenlemeler, Etkiler ve Ülkemize Yönelik Öneriler', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:15, Sayı:162, Eylül-Ekim 2005, s.14-23

D2.31. AKSOY, T., 'AB Muhasebe Düzenlemeleri: 4.Direktif', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:161, Temmuz-Ağustos 2005, s.17-25

D2.30.AKSOY, T., 'Denetime İlişkin AB Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısı', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:160, Mayıs-Haziran 2005, s.21-27

D2.29.AKSOY, T., 'Yeni TTK Tasarısı'ndaki Muhasebe ve Denetime İlişkin Maddelere Yönelik Görüş ve Değerlendirmeler', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:159, Mart-Nisan 2005, s.5-15

D2.28.AKSOY, T., 'AB İle Uyum Süreci ve Uluslararası Gelişmeler Işığında UFRS'nin İlk Kez Uygulanışına İlişkin 1 No.lu UFRS Standartı (first time adoption standart)', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:158, Ocak-Şubat 2005, s.17-20

D2.27. AKSOY, T., 'Global Etkili Skandallar (Enron, Worldcom vb.) Sonrası Gündeme Gelen OECD Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İlkelerinden AB İle Uyum Sürecindeki Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:154, Mayıs-Haziran 2004, s.18-22

D2.26.AKSOY, T., 'Bankalarda Risk Portföyünün Etkin Yönetimi ve Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Başarı Faktörleri', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:13, Sayı:153, Mart-Nisan 2004, s.10-12

D2.25.AKSOY, T., 'Avrupa Birliği (AB) 8.Yönergesi ve 3568 Sayılı Mali Müşavirlik Yasasında Bağımsızlık ve Etik', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:13, Sayı:147-148, Mayıs-Haziran 2003, s.20-23

D2.24.AKSOY, T., 'AB İle Uyum Sürecinde Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik', Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:12, Sayı:141-142, Kasım-Aralık 2002, s.8-13

D2.23.AKSOY, T., 'Ekonomik Krizden Çıkış Yolu Arayan Türkiye İçin, Rekabetçi Ekonomik Yapının Etkin ve Dejenere Edilmemiş Devlet Teşvikleri Yoluyla Yeniden Yapılandırılması: İsrail Örneği', Ankara Bala Birlik, 23.06.2002, s.4.

D2.22.AKSOY, T.,'Dünya ve Türkiye Boyutunda, Finansal Bankacılık Krizlerinin Nedenlerine ve Çıkış Yollarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Bakış', Ankara Bala Birlik, Temmuz 2001.

D2.21.AKSOY, T., 'Yatırım Finansmanında Şirketlere Alternatif Bir Öneri:Halka Açılma, (Bir İnceleme)', Ankara Bala Birlik, 23.6.2001, s.11

D2.20.AKSOY, T., '57.Koalisyon Hükümetince Uygulanmakta Olan Döviz Bazlı Dezenflasyonist İstikrar Programı, Yeni Bankalar Kanunu ve Bankacılık Sektörü', Ankara Bala Birlik, Yıl:4, sayı:29, 25.06.2000, s.2

D2.19. AKSOY, T., 'Yatırımcılara ve İş Kurmak İsteyenlere Yeni Bir Öneri: Franchising', Ankara Bala Birlik, 22.08.1999, s.10

D2.18. AKSOY, T., '57.Koalisyon Hükümeti ve Yeni Bankalar Kanunu', Ankara Bala Birlik, Yıl:3, sayı:28, 27.06.1999, s.10

D2.17. AKSOY, T., 'Anti-Dumping Nedir?', Ankara Bala Birlik, Yıl:3, sayı:28, 27.06.1999, s.10

D2.16. AKSOY, T., 'Cumhuriyetin 75. Yılında Atatürk ve Ekonomi', Dünya Gazetesi, 09 Şubat 1999, s.13.

D2.15. AKSOY, T., 'Cumhuriyetimizin 75.Yılında Atatürk ve Ekonomi-II', Ankara Bala Birlik, Yıl:3, sayı:27, 25.01.1999, s.5

D2.14. AKSOY, T., 'Cumhuriyetimizin 75.Yılında Atatürk ve Ekonomi-I', Ankara Bala Birlik, Yıl:2, sayı:26, 15.10.1998, s.5

D2.13. AKSOY, T., 'Elektronik Bankacılık Işığında Enflasyonist Dönemlerde Bankaları Finansal Yenilik (Innovation), Teknolojik Gelişme ve Yeni Finansal Enstrümanlara Yönelten Faktörler', Başak Dergisi, ISSN 1301-4013, T.C.Ziraat Bankası, Yıl:22, Sayı: 100, Temmuz-Ağustos 1998, s.92-103

D2.12. (Ders Notları)

Öğr. Gör. AKSOY, T., Dünya Bankacılığında Yeni Gelişmeler ve Eğilimler, T.C.Merkez Bankası, Müdür Yardımcılığına Hazırlama Programı, (Ders Notları), Ankara, 1998, 71 sayfa.

D2.11. AKSOY, T., 'Finans-Bankacılık-Sermaye Piyasası Işığında Şirketlerimizin Finansman Tercihleri', Ankara Bala Birlik, Yıl:2, Sayı:23, 10.06.1998, s.7.

D2.10. AKSOY, T., 'Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları ve Ölçek Esasına Dayalı Yeni Teşvik Sistemi', Dünya Gazetesi, 06.01.1994, s.4.

D2.9. AKSOY, T.,' AB ve Türk Vergi Sisteminin Uyumlaştırılması', Ekonomide Ankara, Ankara Ticaret Odası (ATO) Dergisi, Ekim 1993, s.13-16

D2.8. AKSOY, T., 'Makroiktisat Teorisindeki Son Yaklaşımlar ve Bunların Gelişen Ülkelerle İlgisi', Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Yıl:25, Cilt:XIV, Sayı:115, Ocak 1990, s.73-75.

D2.7. AKSOY, T., 'Inflation And Economic Growth In Developing Countries', Turkish Daily News, October 2, 1989, p.B4

D2.6. AKSOY, T., 'Türk Otomotiv Sanayi ve Ortak Pazar', Dış Ticarette Durum Dergisi, Türkiye Dış Ticaret Derneği/Türktrade, Ağustos 1989, s.44-47

D2.5. AKSOY, T., 'Auto Industry Likely to Drop Scale-Expanding', Turkish Daily News, Year 28, No:5116, July 03, 1989, p.12

D2.4. AKSOY, T., 'Avrupa Topluluğu (AT) Öncesinde Otomotiv Sanayinde Kapasite Kullanımı', Barometre, 27 Şubat-5 Mart 1989, s.15-17

D2.3. AKSOY, T., 'The Turkish Automotıve Industry in the Light of A Probable Integratıon with the EC', Middle East Business And Banking, Volume: 8, No:2, February 1989, s.6-9.

D2.2. AKSOY, T., 'Firma Enflasyonu Maliyeti Yükseltiyor', Yeni Asır, 10.10.1988, s.6

D2.1. AKSOY, T., 'Türk Otomotiv Sanayii ve Ortak Pazar', Ekonomik Bülten, Sayı:113, 3-9 Ekim 1988, s.4-6.

D3. Bildiriler, tebliğler ve paneller (tam metni basılmış ve/veya basılmamış sunum slaytları)D3.1. Uluslararası Bildiriler

(Doçentlik sonrası)

D3.1.1. AKSOY, T.,ve S. BOZKUŞ, 'The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized

Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB', (Proceedings

of the 1st International Symposium: SMEs and Basel II held on 02-04 May 2008,

İzmir University of Economics, İzmir, 27.04.2008,), p.28-39

I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir, 27.04.2008, s.28-39

D3.1.2. (Doçentlik başvurusu sonrası)

AKSOY T., 'Ulusal/Uluslararası Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Türkiye'de Denetime Bakış', The 17th World Congress of Accountants-WCOA, (XVII.Dünya Muhasebe Kongresi), IFAC, EAAT, TÜRMOB, 13-16 Kasım 2006), Türkiye Forumları-Denetim Uygulamaları, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 15.11.2006

D3.2. Ulusal Bildiriler, tebliğler ve paneller

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D3.2.1. AKSOY, T., 'Uluslararası Eğilimler,Gelişmeler ve Standartlar Işığında İç Kontrol ve İç Kontrol Sistemine Bakış', 2.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Yeni Ufuklar, (Forum Bildirileri kitabı) ISBN:978-975-555-131-9, Türmob yayınları, No: 315, 30-31 Mart 2007 (III.Ana Oturum:Kalite Güvence Standardı), TÜRMOB, Shareton Hotel&Convention Center, Ankara, 31 Mart 2007, s.224-232

(Doçentlik başvurusu sonrası)

D3.2.2. AKSOY, T., '3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Diğer Hizmet Faaliyetleri', I.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Bugünü ve Geleceği, (Forum Bildirileri kitabı) Türmob yayınları, No: 293, (I.Ana Oturum:Finansal Raporlama Faaliyetleri), TÜRMOB, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center), İstanbul, 20-21 Nisan 2006, s.47-52

D3.2.3. AKSOY, T.,'Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Denetime Genel Bir Bakış', Uluslararası Antlaşmalar ve Türkiye'de Denetime Bakış Paneli, ASMMMO, ASMMMO Konferans Salonu, Ankara, 05.12.2005

{Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yüksel Koç YALKIN}

Panelistler: Dr. Tamer AKSOY, Nail SANLI (TÜRMOB Genel Sekreteri, YMM), Dr.C. KÜÇÜKSÖZEN (SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı), Gaye YILMAZ (Araştırmacı-Yazar)

D3.2.4. AKSOY, T.,'Uluslararası Standartlar Işığında Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik', Muhasebe ve Denetimde Etik Paneli, ASMMMO, Dedeman Oteli, Ankara, 16.01.2003

{Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN}

Panelistler: Prof. Dr. Hasal KAVAL, Dr. Tamer AKSOY, Nail SANLI (TÜRMOB Genel Sekreteri,YMM), Dr. Zafer SAYAR (SPK Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı)D4. Yayınlara yapılan atıflardan tesadüf edilenlere örnekler:

D4.1. 'BASEL II VE İÇ KONTROL', isimli esere (Eser no:B6) yapılan atıf örnekleri

D4.1.1. (Uluslararası Atıf), Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ, Doç. Dr. N. Oğuzhan ALTAY ve Dr. C.Coşkun

KÜÇÜKÖZMEN, 'Basel-II'ye Geçiş Sürecinde KOBİ'ler İçin Risk Yönetimi Stratejileri', I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.305-313

D4.1.2. (Uluslararası Atıf), Doç. Dr. Salim ŞENGEL, 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Basel II

Düzenlemeleri Kapsamında Muhasebe Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi: Bilecik Örneği', I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.90-96

D4.1.3. (Uluslararası Atıf), Yrd. Doç. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA ve Arş.Gör. Eymen GÜREL, 'Basel-

II'nin 2009'a Ertelenme sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ'ler İle çalışan SMM&YMM'ler Açısından Basel II Kriterleri', I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.296-304

D4.1.4. (Uluslararası Atıf), Doç. Dr. Ganite KURT ve Arş.Gör. Pınar TANER, 'Basel II Kapsamında

KOBİ'lerin İç Kontrol Sisteminin ve İç Denetimin Etkinliğinin Sağlanmasına Yönelik Öneriler', I.Uluslararası Sempozyum: Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.148-156

D4.1.5 (Uluslararası Atıf), Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ, 'Basel-II ve

KOBİ'lerde İç Denetim', I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.97-103

D4.2. 'BASEL II SERMAYE YETERLİLİĞİ DÜZENLEMESİNİN AB İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN (MORTGAGE) PİYASALARINA ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME', isimli esere (Eser no:A1) yapılan atıf örnekleriD4.2.1.(Uluslararası Atıf), Yrd. Doç. Dr. Süleyman UYAR ve Öğr. Gör. Emre CENGİZ, 'Basel II ve KOBİ

Muhasebe Standartları', I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.212-222

D4.2.3.(Uluslararası Atıf), Yrd. Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ, Arş. Gör. Hülya ÇAĞIRAN, Arş. Gör. Fatih

ŞANÖZ, 'Finansal Piyasalar ve Basel II; Yönetsel ve Mali Açıdan Çorum KOBİ'lerine Muhtemel Etkileri', I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.68-77

D4.2.4.Yrd.Doç.Dr.Süleyman UYAR ve Yrd.Doç.Dr. Hakan AYGÖREN, 'Basel II İlkelerinin KOBİ'lere Olası Etkileri:Finansman Maliyeti, Finansal Raporlama ve Muhasebe Açısından Değerlendirme', Mali Çözüm, (hakemli dergi), ISSN 1303-5444, İSMMMO, Yıl: 16, Sayı:77, Ağustos-Eylül- Ekim 2006, s.54 ve s.68

D4.3. 'TÜM YÖNLERİYLE DENETİM, AB İLE UYUM SÜRECİNDE DENETİMDE YENİ BİR PARADİGMA' isimli esere (Eser no:B3-B4) yapılan atıf örnekleri

D4.3.1. (Uluslararası Atıf), Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ, 'Basel-II ve

KOBİ'lerde İç Denetim', I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.97-103

D4.3.2.(Uluslararası Atıf), Doç. Dr. Yakup SELVİ, Arş.Gör.Ahmet TÜREL, Arş.Gör.Bora ŞENYİĞİT, 'Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe Denetimi', I.Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, VII.Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, İSMMMO, Belek-Antalya, 20-24 Nisan 2005, s.2

D4.3.3. Doç. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ ve Arş.Gör. Pelin GÜVEN, 'Bilgi Teknolojilerinin Denetim Sürecine Etkileri', Muhasebe ve Finansman Dergisi, (hakemli dergi), MÜFAD, Sayı.37, Ocak 2008, s.51-58

D4.3.4.Dr. Masum TÜRKER, Vergi Kayıplarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Beyannamelerini İmzalaması ve Maliye Bakanlığı'na Bir Öneri, Türmob yayınları, No:249, Ankara, Ekim 2004, s.253

D4.3.5.Dr. Mustafa Ali SARILI, 'Türkiye'de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken Düzenlemeler', Muhasebe ve Denetime Bakış, (hakemli dergi), Türmob, Mayıs 2003, s.115

D4.3.6. Prof. Dr. Hasan KAVAL, Muhasebe Denetimi, Ankara 2003

D4.3.7. Prof. Dr. Hasan KAVAL, Muhasebe Denetimi, II.Baskı, Gazi Büro Kitabevi, Ankara 2005

D4.3.8.Ahmet BAŞPINAR, 'Mali Tablo Denetimlerinde Yolsuzluk ve Hataya İlişkin Denetçinin Sorumluluğu', Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:8, Sayı:46, Ocak-Şubat 2006, s.50

D4.3.9.KAYIM, Ali, 'İç Kontrol: Kavramsal Çerçeve, İç Denetimle İlişkisi ve Tarihsel Gelişimi, Mali Pusula, ISSN 1305-3086 (hakemli dergi), Maliye ve Hukuk Yayınları, Yıl:2, Sayı:19, Temmuz 2006, s.119

D4.3.10.Arş.Gör.Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT VE Arş.Gör.Emine ÇINA BAL, 'Muhasebe Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürlerinin Kullanımı ve ISA No:520, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, ISSN 1300-1469 (hakemli dergi), Cilt 41, Sayı:3, Ekim 2006, s.109 ve s.111

D4.3.11.KAYIM, Ali ve Erkan ARAT, 'Uluslararası Denetim Standartlarındaki Son Değişiklikler Çerçevesinde Bağımsız Denetimde İç Kontrolün İncelenmesi, Mali Pusula, ISSN 1305-3086 (hakemli dergi), Maliye ve Hukuk Yayınları, Yıl:2, Sayı:23, Kasım 2006, s.110

D4.3.12. TANRIVERDİ, Sezai, 220 Numaralı Uluslararası Denetim Standartı: Denetim Çalışmasında Kalite kontrolü', Mali Haber.com,malihaber.com modules.php?name=Kose_yazılari&op=viewarticle&artid=660),(19 nolu kaynak), 04.05.2007

D4.4. 'ÇAĞDAŞ BANKACILIKTAKİ SON EĞİLİMLER VE TÜRKİYE'DE ULUSLARÜSTÜ BANKACILIK, SİSTEMATİK VE ANALİTİK BİR YAKLAŞIM' isimli yayına (Eser no:B4) yapılan atıf örneği

D4.1. GUR, Betül, 'Yeni Dünya Düzeninde Ulusaşırı Şirketlerin Yeri', Dış Ticaret Dergisi, TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sayı: 28, Nisan 2003,

D4.5. 'ELEKTRONİK BANKACILIK IŞIĞINDA..' başlıklı yayına (Eser no:D2.17.) yapılan atıf örneği

D4.5.1. Öğr.Gör. FETTAHOĞLU, Ö.Okan, Arş.Gör. FETTAHOĞLU, Seçil, H., 'Bilişim Sistemlerinin Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri', Banka ve Para Teknolojileri Dergisi, Sayı:15, s.65,

D4.6. 'DÜNYA BANKACILIĞINDA SON GELİŞMELER VE EĞİLİMLER' başlıklı TC.Merkez Bankası Ders Notları'na (Eser no:D2.18.) yapılan atıf örneği

D4.6.1. Öğr.Gör. ONURSAL, Erkut, 'Küçük Bir Maliyet Karşılığında Risklerden Arınmak Mümkün', Dış Ticaret Dergisi, TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Özel sayı,Ekim 2003, (17 nolu dipnot)

D4.7. 'AB MUHASEBE DÜZENLEMELERİ:4.DİREKTİF' isimli çalışmaya (Eser no:D2.1.) yapılan atıf örneği

D4.7.1. ÇELEBİ, Ali, 'Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve T.M.S.K.', Bülten Dergisi, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:170, Ocak-Şubat 2007, s.39

D4.8. 'BASEL-II: TEMEL DÜZENLEMELER, ETKİLER VE ÜLKEMİZE YÖNELİK ÖNERİLER', Bülten Dergisi, isimli çalışmaya (Eser no:D2.32.) yapılan atıf örneği

D4.8.1. Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL, 'Basel-1 ve Basel-II Uzlaşısı'nın Bankalar Tarafından İşletmelere Verilen Kredilerde Risk Yönetimi Aracı Olarak kullanılması', Muhasebe ve Finansman Dergisi, (hakemli dergi), MÜFAD, Sayı.36, Ekim 2007, s.156-160

D4.9. 'YENİ TTK TASARISI'NDAKİ MUHASEBE VE DENETİME İLİŞKİN MADDELERE YÖNELİK GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER', isimli çalışmaya (Eser no:D2.29) yapılan atıf örneği

D4.9.1. ÇELEBİ, Ali, ve Dr. Mustafa ALPARSLAN, 'Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve T.M.S.K.', Bülten Dergisi, ASMMMO, Yıl:17, Sayı:170, Ocak-Şubat 2007, s.39

D4.10. 'GLOBAL ETKİLİ SKANDALLAR (ENRON, WORLDCOM VB.) SONRASI GÜNDEME GELEN OECD KURUMSAL YÖNETİM (CORPORATE GOVERNANCE) İLKELERİNDEN AB İLE UYUM SÜRECİNDEKİ TÜRKİYE İÇİN ÇIKARILACAK DERSLER' başlıklı çalışmaya (Eser no:D2.18.) yapılan atıf örneği

D4.10.1. Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER ve Yrd. Doç. Dr. Mikail EROL, 'Kurumsal Yönetim Ve Kurumsal Yönetimin Aile Şirketlerinde Uygulama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Muhasebe ve Denetime Bakış, (hakemli dergi), Türmob, Yıl:6, Sayı.21, Ocak 2007, s.18-19-33

D4.11. 'BASEL I-II SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞILARI IŞIĞINDA BİLANÇO VARLIKLARINDA RİSK-BAZLI AĞIRLIKLANDIRMA VE RİSK-ODAKLI KREDİ FİYATLAMASININ ÇOK YÖNLÜ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME' Üçüncü Sektör. başlıklı çalışmaya (Eser no:A5.) yapılan atıf örneği

D4.11.1. Doç. Dr. Ganite KURT ve Dr. Veli ÖZTÜRK, 'Basel II ve Yeni Türk ticaret kanunu Çerçevesinde KOBİ'lerin UFRS'ye Uyum Gerekliliği ve Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri', Muhasebe ve Denetime Bakış, (hakemli dergi), Türmob, Yıl:7, Sayı.24, Ocak 2008, s.47-53D4.12. 'ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER BAĞLAMINDA İÇ KONTROL VE İÇ KONTROL GEREKLİLİĞİ: ANALİTİK BİR İNCELEME', Mali Çözüm., başlıklı çalışmaya (Eser no:A10.) yapılan atıf örneği

D4.12.1. Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇİFTÇİ ve Arş.Gör. Alper ERSERİM, 'İç Kontrol Sistemi-Bağımsız Denetim İlişkisi İle İlgili Ulusal ve Uluslar arası Düzenlemelerin İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (hakemli dergi), ISSN-1302-258X, MÖDAV, Cilt:9, Sayı: 3, Eylül 2007, s.87-96D4.13. 'DERECELENDİRME SÜRECİ IŞIĞINDA BASEL II'NİN KOBİ'LERE ETKİLERİ VE KOBİ'LERCE ATILMASI GEREKEN ADIMLAR: ANALİTİK BİR BAKIŞ', isimli esere (Eser no:A2) yapılan atıf örneği

D4.13.1. (Uluslararası Atıf), Doç. Dr. Mehmet Hasan EKEN, 'Basel II Kriterleri ve KOBİ'lerin Finansman Olanakları', I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.333-342

D4.13.2. (Uluslararası Atıf), Yrd. Doç. Dr. İsmail CAN ve Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ, 'Basel-II ve KOBİ'lerde İç Denetim', I.Uluslararası Sempozyum:Basel II ve KOBİ'ler, 02-04 Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, ISBN:978-975-8789-20-7, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Balçova, İzmir, 27 Nisan 2008, s.97-103