Haci Hüsam Efendi

1797 - 1872

İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

5 Rebiülevvel 1272-28 Cemaziyelahir 1272

15 Kasım 1855-6 Mart 1856

Emanet Müddeti: 3 ay 23 gün

Hacı Hüseyin Hüsameddin Efendi, Enderun’da yetişmiş Mustafa Efendi’nin oğludur. 1212 (1797) tarihinde İstanbul’da, Fatih civarında Haydar Mahallesi’nde doğmuş, sıbyan mektebinden sonra özel hocalardan Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

15 yaşında iken Muhasebe Kalemi’ne çırak olarak girmiş, 5 yıl orada çalışmış daha sonra Divan-ı Hümayun Kalemi’ne memur olmuş, 1823’te Çavuşbaşı Kesedarlığı’na terfi etmiştir. Tuğrakeşlik, Hacelik gibi makamlardan sonra Devlet Kethüdalığında mühürdarlık ve Sadaret Kaymakamlığı’nda hazinedarlık hizmetlerinde bulunmuştur.

1837’de Su Nezareti’ne, 1842’de Ağnam Müdürlüğü’ne, 1843’te Tophane-i Amire Nezareti’ne getirilen Hüsameddin Efendi Dersaadet Emtia Müdürlüğü ve Midilli Adası Kaymakamlıkları görevlerinde de bulunduktan sonra 1846 Şaban’ında Denizli Kaymakamlığı’na tayin edilmiştir.

Son olarak Ebniye-i Emiriyye Müdürlüğü, Selimiye Kışlası Bina Eminliği ve Emtia Gümrüğü Emaneti görevlerinde bulunan Hacı Hüsam Efendi 1855 senesinde “İkinci Mecid Nişanı ve 20 bin kuruş maaşla Şehremaneti’ne tayin olunmuştur.

6 Mart 1856 tarihinde bu görevinden azledilen Hüsam Efendi, 3 yıl azledilmiş olarak kaldıktan sonra Refia Sultan Kethüdalığı, Bağdat Vilayeti Kapı Kethüdalığı, Mısır Vilayeti Kapı Kethüdalığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Hacı Hüsam Efendi, 1872 senesinde vefat etmiştir.