İsmail Fenni Ertuğrul, 1855 yılında Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde doğdu. Babası mahalli idare meclisi azası Mahmud Bey'dir. Sıbyan mektebinden sonra medreseye devam etti ve Arapça ve Farsça öğrendi. Muhasebe kalemine devam ederek muhasebe öğrendi. Tırnova'nın işgali üzerine 20 yaşlarında İstanbul'a göç etti (1876). Mahliye Nezareti'nde çalışmaya başladı. Divan Üyesi oldu. En son Dahiliye Nezareti muhasebeciliğinden emekli oldu (1909). Emekliye ayrıldıktan sonra musiki ve tasavvuf ile ilgilenmeye başladı. Mal varlığı ve 9050 ciltlik kütüphanesini Beyazıt Kütüphanesi'ne vakfetti. 1946 yılında İstanbul’da öldü.

ESERLERİ

•Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddin-i Arabi

•Lugatçe'i felsefe

•Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli

•Kitab-ı İzale-i Şükûk