Dr. İsmail Hakkı Mercan, 1956 yılında İçel İi'ne bağlı Gülnar İçesi'nin Dayıcık Köyü'nde doğdum. İlk Öğrenimimi kendi köyümde, Orta Öğrenimimi Mersin'de tamamladım. 1975 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde başladığım Yüksek Öğrenimimi, 1979 yılında tamamladım.

1980 yılında Kültür Bakanlığı'na bağlı Kayseri Müzesi'nde göreve başladım ve aynı bakanlığa bağlı Kayseri Raşid Efendi Eski (Yazma) Eserler Kütüphanesi'nde 8.5 yıl görev yaptım. Bu arada, 1 Ekim 1984 - 31 Temmuz 1985 tarihleri arasında 10 ay süreyle Araştırmacı olarak Tunus'ta bulundum. 1 Mart 1989 tarihinde, (Açılan imtihanı kazanmam sonucu) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Uzman olarak naklen geçtim. 25 Eylül 1997 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'na Yrd. Doç. olarak atandım. 23.06.1998 – 26.02.2001 tarihleri arasında Tarih Bölümü Bölüm Başkanlığını yürüttüm. 09.08.2002 tarihinde, Balıkesir Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı'na Yrd. Doç. olarak atandım. Halen, adı geçen Fakülte'de görevimi sürdürmekteyim.

1988 yılında başladığım Yüksek Lisansımı, İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı'nda "Şeyh Evhadeddîn Kirmanî Menâkıb-nâmesi" adlı çalışmamla 1990 yılında tamamladım. Yine aynı dalda 1992 yılında başladığım Doktoramı da, "Şeyh Alaeddîn Ali b. Yahya es-Semerkandî ve Menâkıb-nâmesi'nin Transkribe, Tahlil ve Tenkidi" adlı çalışma ile 1996 yılında tamamladım.

YÜRÜTÜLEN PROJELER

TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI

1- MERCAN, İ. Hakkı, II. Abdülhamid Devrinde İslamcılık , Haz.: Hakkı KARAŞAHİN, ÇOMÜ Sos. Bil. Ens. Çanakkale 1999.

DEVAM EDEN TEZ ÇALIŞMALARI

1-MERCAN, İ. Hakkı, I. Dünya Savaşında Ermeni Olayları , Haz.: Meryem ERDEM, ÇOMÜ Sos. Bil. Ens. Çanakkale, (Devam Ediyor).

DEVAM EDEN KİTAP ÇALIŞMALARI

1- Şeyh Ali Semerkandi (Basıma hazır).

2- Ebü'l-Gazi Bahadır Han'ın Çağatay lehçesi ile Osmanlıca "Şecere-i Türk" adlı eserinin günümüz türkçesi'ne aktarılması (Hazırlık aşamasında).

3- Deguignes'in,"Hunların, Türklerin, Moğolların ve daha Sair Tatarların Tarih-i Umumisi" adlı Osmanlıca eserinin sadeleştirilmesi (Hazırlık aşamasında).

4- Hacı Halil el-Konevi'nin "Tarih-i Al-i Osman ve's-Selçuk" adlı Farsça el-Yazması ünik eserinin çevirisi (Basıma hazır).

YAYINLARI :

1-Şeyh İbrahim Tennuri Evladından Evladından Seyyid Mehmed Efendi'nin Vakfiyyesi”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1984, Sayı: 77, s. 8-11.

2-Tunus Milli Kütüphanesi'ndeki Türkçe El-Yazmaları”, Mehmet Şeker ile beraber, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi Dergisi , İzmir 1985, Sayı: II, s. 105-122.

3- Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi'ne Yeni Gelen Yazma Eserler”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1990, Sayı: 148, s. 9-23.

4- Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi'ndeki Türkçe, Arapça, Farsça Basmalar Kataloğu , Ali Rıza Karabulut ile beraber, Kayseri 1993, 626 s.

5- El-Battani: Hayatı ve Eserleri”, Harran Üniversitesi'nin Bilimsel Temelleri Harranlı Bilim Adamları , Kayseri 1995, s.91-95.

6- Talas Mezar Kitabeleri” ”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1998, Sayı: 244, s. 12-13.

7- “Kirman Selçuklularının Son Şehzadesi Evhadeddin Kirmani ve Menakıbnamesi”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı:255 , s. 23-28.

8- “Gelibolu'nun Fethi ve Gelibolulu Mustafa Ali”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı: 259, s. 3-6.

9- “Makarr-ı Şüheda Çanakkale'den Makarr-ı Ulema Kayseri'ye Selam Olsun”, Erciyes Dergisi , Kayseri 1999, Sayı:261, s. 8-10.

10- Osmanlı-Karamanlı Münasebetleri” Yeni Türkiye 701. Osmanlı Özel Sayısı, Ankara 2000, Sayı: 31, s. 81-84.