Manyasizade Refik

... - ...

MANYASÎZADE REFİK (1853 - 1908)

Meşrutiyet devrinin tanınmış siyaset adamlarındandır, Manyasîzade Raufî'nin oğludur. Hukuk tahsilim yaptıktan sonra hukuk müşavirliklerinde, yüksek mektep hocalıklarında bulunmuştur. Mithat Paşanın mahkemesinde avukat olarak bulunmak cesaretim gösterdiğinden işinden ayrılarak Kavala'ya gidip orada avukatlık yapmağa mecbur kalmıştı. Oradan Selanik'e geçip ittihat ve Terakki Cemiyetinde çalıştı. 1908'den sonra ilkin Zaptiye Nazırlığına tayin edildiyse de kabul etmedi. Bir müddet sonra yapılan seçimlerde İstanbul Mebusu seçilerek Mebusan Meclisine girdi, iki defa üst üste Adliye Nazırı olduktan sonra Kadıköyündeki evinde öldü.