Ömer Hakan Özalp

... - ...

Ad, Soyad: Ömer Hakan Özalp

Doğum Tarihi : 4.10.1964

Doğum Yeri: Kahramanmaraş/Elbistan/Çiçek Köyü

Anne Adı ve mesleği: Muhlise-Ev hanımı

Baba Adı ve mesleği: Abdulvahap-Öğretmen

Bitirdiği ve başlayıp da bitiremediği okullar ve mezuniyet yılları:

Çiçek Köyü İlkokulu 1975

İki yıl Kur’an Kursu (Maraba köyü ve Adana)

Kayseri İHL orta kısmı (1. sınıf Elbistan İHL) 1980

Elbistan İHL lise kısmı (4-5-6. sınıflar Kayseri İHL) 1984

Bir yıl dersane/Ankara 1985

Çapa Tıp Fakültesi 1985-1987

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1990-1991

Çalıştığı Kurum ve Yaptığı İşler

Şamil, Sebil, Pınar, Emre, İşaret yayınları

Musahhihlik, redaktörlük, editörlük

Askerlik:

2 ay paralı/Burdur (1993)

Halen Çalıştığı Kurum ve İş:

Truva Yayınları, sayfa mizampaj

Serbest araştırma

Edebiyat, Sanat ve Akademik Alanda Yaptığı İlk Çalışma

a. Adı ve Türü: “Lanet”, “Masiyet”, “Misak” maddeleri. Ansiklopedi maddesi. (Ağabeyi Ertuğrul Özalp’la)

b. Yayınlandığı Gazete ve Dergi: Şamil İslâm Ansiklopedisi

c. Tarihi: 1991... Cilt: IV. sayfa:

Yazdığı Gazete: Selam

Yazdığı Dergiler: Dergah, İstanbul Araştırmaları, Kutadgubilig, Müteferrika, Tarih ve Toplum, Umran

Yayınlanan Telif Eserleri

1.“Hoca, Şeyh, Siyasetçi Yeşilzade Mehmed Salih Efendi”, İstanbul Araştırmaları, 6, Yaz 1998, s. 105–178. (ve ayrı-basımı) (biyografik)

2.Hoca, Şeyh, Siyasetçi Erzurumlu Muhammed Salih Efendi, Erzurum Kitaplığı, İstanbul, 1999, 302 s. (biyografik)

3.“Siyaset dehlizlerinde kaybolmuş bir asker: Manavoğlu Nevres Bey”, Müteferrika, Kış 2000, s. 55-86. (biyografik)

4.Rızaeddin bin Fahreddin, Kazan'la İstanbul Arasında Bir Alim, Dergah Yayınları, İstanbul, 2001, 480 s.(biyografik)

5.Mehmet Ubeydullah Efendi'nin Malta, Afganistan ve İran Hatıraları, Dergah Yayınları, İstanbul, 2002, 344 s. (biyografik)

6.Bir Kütüphane Aşığı ve Araştırma Sevdalısı: Mustafa Gökmen, İstanbul, 2003, 128 s. (Kubbealtı Fotokopi'de fotokopi yoluyla kitaplaştırma)(biyografik)

7.Ulemadan Bir Jöntürk: Mehmed Ubeydullah Efendi, Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2005, 600 s. (biyografik)

Yayınlanan Diğer Eserleri (Çeviriler, Sadeleştirmeler, Derlemeler, v.s.)

1.“Birinci Meclis üyesi Yeşilzade Muhammed Salih anlatıyor”, Selam, sayı: 100–104, 24-30 Temmuz—21-27 Ağustos 1995 (Yeşilzade'nin yazma tercüme-i halinin sadeleştirilmesi).

2.İlahi Adalet, Mustafa Sabri Efendi–Musa Carullah Bigiyef, Pınar Yayınları, İstanbul, 1996, 362 s. (Osmanlıca ve Tatar Türkçesi'nden notlarla sadeleştirme)

Üç kitaptan oluşmaktadır:

a)Yeni İslâm Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyesi (15-252);

b)Rahmet-i İlahiye Bürhanları, Musa Carullah Bigiyef (253-341);

c)İnsanların Akîde-i İlahiyelerine Bir Nazar, Musa Carullah Bigiyef (343-362).

3.Şiirler (Ateşpare ve Şerare), Muallim Naci, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 1996, 197 s. (Ateşpare kısmının Osmanlıca'dan hazırlanması)

4.“İzmir Mebusu Mehmed Ubeydullah Efendi'nin Kaleminden: Aile Hukuku 1-9”, Selam, 28 Eylül–6 Ekim 1997. (Ubeydullah Efendi'nin Müslümanlığa Göre Bir Erkek Dört Karı Alabilir mi, Alamaz mı adlı eserinin bazı kısımlarının sadeleştirilmesi)

5.İslâm'ın Avrupa'ya Son Sözü, Hüseyin Kâzım Kadri, Pınar Yayınları, İstanbul, 1999, 187 s. (Osmanlıca'dan sadeleştirme)

Hüseyin Kâzım Kadri'nin şu eserlerinden oluşmaktadır:

a)Felaha Doğru (15-42);

b)İstikbale Doğru (43-96);

c)Hak ve Hakikat (97-148);

d)İslâm'ın Avrupa'ya Son Sözü, (Abdülhak Bağdâdî'den tercüme) (149-172);

e)“Yeni ilm-i kelâm” (173-187).

6.Türkiye'de ve Türk Ordusunda Almanlar, Kâzım Karabekir, İstanbul, 2001, 344 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

7.Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu, Kâzım Karabekir, İstanbul, 2001, 278 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

8.Tarih Boyunca Türk-Alman İlişkileri, Kâzım Karabekir, İstanbul, 2001, 496 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

9.İktisat Esaslarımız, Hatıra ve Zabıtlarıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İstanbul, 2001, 368 s. (Osmanlıca'dan yayına hazırlama)

10.1917-20 Arasında Erzincan'dan Erivan'a Ermeni Mezalimi, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İstanbul, 2000, 384 s.; yeni baskısı (4): Soykırım Yalanı, Emre Yayınları, İstanbul, 2004. (Osmanlıca'dan yayına hazırlama).

11.Arap Edebiyatında Deyimler ve Atasözleri/Sanihatü'l-Arab, Muallim Naci, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2002, 407 s. (Osmanlıca'dan sadeleştirme)

12.İslâm'da Hilafet, Babanzade Mustafa Zihni Paşa, Hilafet Risaleleri, c. 3, Meşrutiyet Devri içerisinde, İstanbul, 2003, s. 101-204 (Osmanlıca'dan hazırlama).

13.Bulgaristan Esareti ve Hatıralar–Notlar, Kazım Karabekir, Emre Yayınları, İstanbul, 2003, 334 s. (Osmanlıca yazma aslından hazırlama)

14.Musul Raporu, Emre Yayınları, İstanbul, 2003, 336 s. (Osmanlıca'dan sadeleştirme)

15.“Said Halim Paşa'nın İslâm'da Teşkilat-ı Esasiye Risalesinin Bilinmeyen Bir Tercümesi”, Kutadgu Bilig, 5, Mart 2004, s. 241-258. (ve ayrı-basımı)

16.Sürgünde Üç Ölüm, Enver, Talat ve Cemal Paşaların Bilinmeyen Yönleri, Emir Şekip Arslan, Truva Yayınları, İstanbul, 2004, (1-4. baskı), 158 s. (yayına hazırlama)